Rolsch Assetmanagement

Rasmariant

Een krachtige analyse- en simulatie tool die de infrabeheerder ondersteunt bij het prioriteren van beheeractiviteiten op zowel strategisch als operationeel niveau.

Rasmariant

Rasmariant Riool

Rasmariant riool is speciaal ontwikkeld voor en met de rioolbeheerder. Op basis van geavanceerde degradatie analyses in combinatie met het berekende effect van elk riool op de omgeving en het stelsel, wordt bepaald “wat”, “waar” en “wanneer” uitgevoerd moet gaan worden. Dit alles met het oog op het hoogst haalbare maatschappelijk rendement.

Wilt u ook toekomstgericht en risico gestuurd de restlevensduur van uw riolen kennen dan staat Rasmariant riool uw terzijde.

1Inlezen van data

De eerste stap is het inlezen van alle beschikbare data van het rioolstelsel en zijn omgeving. Meestal is dit vanuit een standaard export uit een beheerssysteem.

2Data verrijking

De tweede stap is de verrijkingsstap: Binnen Rasmariant worden omgevingsfactoren als wegobjecten en huisaansluitingen automatisch gekoppeld aan elkaar. Als voorbeeld wordt voor elk riool de bovenstroomse huisaansluitingen impact uitgerekend. Ook wordt via de ontgravingskuil de relatie gelegd met het bovenliggend wegdek.

3Degradatie analyse

Degradatie analyse: Op basis van alle aanwezige inspectieresultaten wordt per schadecategorie de ontwikkeling hiervan in de tijd berekend en gevisualiseerd. Voor de beheerder is dit inzicht in degradatie van het rioolstelsel enorm leerzaam; hij ziet hierin vaak (maar niet altijd) zijn onderbuikgevoel bevestigd.

Degradatie analyse

In onderstaande grafiek een analyse van het oppervlakteschade (BAF)-gedrag van DWA, beton riolen van een specifieke gemeente.

Degradatie analyse oppervlakte schade

4Schadepunten bepaling

Schadepunten bepaling: Op basis van het inzicht uit de degradatie analyse tezamen met de praktijkkennis van de beheerder wordt met behulp van relatieve schadepunten-instellingen onderscheid gemaakt tussen relevante- en minder relevante schadebeelden. De combinatie van degradatie van verschillende schadecategorieën (1) en de schadepunten-instelling (2) vormen tezamen het schadepunten verloop (3).

Schadepunten Bepaling

5Impact bepaling

Riool impact bepaling. Elk riool is uniek qua impact wanneer een riool bezwijkt. In Rasmariant wordt om deze reden de impact van falen berekend aan de hand van omgevingsfactoren zoals de weg, de kwantificering van het bovenstroomse gebied, de hydraulische impact en het DWA debiet. In Rasmariant kan de beheerder met behulp van generieke instellingsparameters zoals aangeven welke omgevingsfactoren volgens hem impactvol zijn en welke niet.

6Kwaliteitsgrens bepaling

Kwaliteitsgrens bepaling: Na intensieve gesprekken met de rioolbeheerder; “expert judgement”, wordt de kwaliteitsgrenswaarde bepaald voor zowel de meest- als de minst impactvolle riolen. Omdat voor alle riolen de impact is berekend kan de minimale kwaliteitsgrens via interpolatie tussen de gestelde min- en max waarde worden bepaald. Rasmariant berekent echter niet alleen deze grens maar ook het moment wanneer de grenswaarde op basis van de schadepunten curve wordt bereikt. Dit moment is het ingrijpmoment van een riool.

Kwaliteitsgrens bepaling

Kwaliteitsgrens bepaling

7Simuleren

Bij het simuleren wordt het gewenste beleid vertaald naar concrete plannen van rioolvernieuwing, noodzakelijke reparaties en inspecties. Ter beoordeling van het beleid wordt er tegelijkertijd ook een projectie gemaakt van de gemiddelde kwaliteit van het totale stelsel voor nu en in de toekomst. Op deze manier ontstaat er inzicht in de kwalitatieve duurzaamheid van het gehanteerde beleid. Tijdens de simulaties kan er natuurlijk ook een budget beperking worden gesimuleerd. Indien het budget te beperkt is, vertaalt Rasmariant dit concreet naar vervangingsuitstel van de minst renderende riolen en ook het kwaliteitseffect op de langere termijn.

Verband tussen kwaliteit en kosten voor nu en in de toekomst: Hieronder een simulatie betreffende het maximale vernieuwingsbudget.

Kwaliteit en Kosten

Hieronder de concrete vernieuwings- reparatie- en inspectieadviezen gebaseerd op het gewenste en afgestemde rioolbeleid.

Vernieuwing, reparatei en inspectieadviezen

Klanten Rasmariant Riool

Inmiddels zijn er de afgelopen 2 jaar al een 40 tal gemeenten door Rasmariant onder handen genomen. Gezien de complexe materie wordt Rasmariant in combinatie met een specialist ingezet.

Gemeente Apeldoorn
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Hengelo
Gemeente Emmen
Gemeente Dinkelland
Gemeente Leusden
Gemeente Haaksbergen
Gemeente Raalte
Gemeente Stichtse Vecht
Gemeente Zuidhorn
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk

Resumé

“If you don’t know where you are, you don’t know where you are going” and “If you don’t know where you are going, you will never arrive”.

With Rasmariant your organization defines where it is and where it realistically wants to go with their sewer asset management.